دسترسی سریعدسترسی سریع
اطلاع رسانی حراج ها
اطلاع رسانی حراج ها
انتخاب موضوعات دلخواه
تکمیل مشخصات و تایید ایمیل فعالسازی
دریافت حراج ها
با سپاس؛ عضویت شما با موفقیت تکمیل شد
عضویت شما با موفقیت لغو شد، به امید دیدار مجدد شما
بروزرسانی مشخصات شما با موفقیت انجام شد
0 OR strlen(trim(strip_tags($_GET['unsub'])))>0){ require_once 'includes/MCAPI.class.php'; $edt = trim(strip_tags($_GET['edt'])); $uns = trim(strip_tags($_GET['unsub'])); $mid = ($edt)?$edt:$uns; $api = new MCAPI($apikey); $retval = $api->listMemberInfo( $listId,$mid ); if ($api->errorCode){ //echo "Unable to load listMemberInfo()!\n"; echo ""; $edt=0; } else { $retval = $retval['data'][0]; if($retval['error']){ echo ""; $edt=0; }else{ $edt_email = $retval['email']; $edt_fname = $retval['merges']['FNAME']; $edt_g = explode(', ',$retval['merges']['GROUPINGS'][0]['groups']); //echo "$edt_email
$edt_fname
$edt_g"; print_r($edt_g); } } if($edt){?>
بروزرسانی پروفایل
لغو اشتراک
0){//HAVE POST if($_POST['fname'] AND $_POST['email']){ $gro = $_POST['g']; $fname = trim(strip_tags($_POST['fname'])); $email = trim(strip_tags($_POST['email'])); $mid1 = trim(strip_tags($_POST['mid1'])); if(COUNT($gro)>0){ foreach($gro as $grok=>$gro1){ if($gro1=='on'){ $gro2[] = $list_groups[$grok]; } } $gro3 = implode(',',$gro2); if (strlen($fname)>2 AND strlen($email)>5){ if (preg_match("/^([a-zA-Z0-9])+([.a-zA-Z0-9_-])*@([a-zA-Z0-9_-])+(.[a-zA-Z0-9_-]+)+[a-zA-Z0-9_-]$/",$email)==1){ if ( !$mid OR ($mid AND $email===$edt_email AND md5($mid)===$mid1) ){ if ($edt){ $merge_vars = array('FNAME'=>$fname, //'LNAME'=>'Account', 'GROUPINGS'=>array( array('id'=>$Interestid, 'groups'=>$gro3) ) ); $retval = $api->listUpdateMember($listId, $edt, $merge_vars, 'html'); if($retval){ $ok = "با سپاس؛ پروفایل شما با موفقیت ویرایش شد. "; $edt_fname = $fname; $edt_g = $gro2; }else{ $err = "متاسفانه خطایی در بروزرسانی پروفایل پیش آمد."; } }else if ($uns){ $retval = $api->listUnsubscribe($listId,$uns); if ($api->errorCode){ $err = "متاسفانه خطایی در لغو اشتراک پیش آمد. "; } else { $ok = "اشتراک با موفقیت لغو شد. به امید دیدار مجدد شما "; } }else{ require_once 'includes/MCAPI.class.php'; $api = new MCAPI($apikey); $merge_vars = array('FNAME'=>$fname, //'LNAME'=>'Account', 'GROUPINGS'=>array( //array('name'=>'Your Interests:', 'groups'=>'Bananas,Apples'), array('id'=>$Interestid, 'groups'=>$gro3), ) ); // By default this sends a confirmation email - you will not see new members // until the link contained in it is clicked! $retval = $api->listSubscribe( $listId, $email, $merge_vars ); $err_code = $api->errorCode; if($err_code===214){ $ok = "با سپاس؛ شما قبلا عضو شده اید."; }else if ($err_code){ //echo "Unable to load listSubscribe()!\n"; echo "\tCode=".$api->errorCode."\n"; echo "\tMsg=".$api->errorMessage."\n"; } else { $ok = "با سپاس؛ ایمیل فعالسازی برای شما ارسال شد."; } }//edit or new }else{ $err='ایمیل شما صحیح به نظر نمی رسد!'; } }else{ $err='ایمیل وارد شده صحیح به نظر نمی رسد!'; }//email ok }else{ $err='نام یا ایمیل وارد شده صحیح نیست!'; }//strlen }else{ $err='حداقل یک موضوع برای اشتراک انتخاب فرمایید.'; }//COUNT GROUPS>0 }else{ $err='نام و ایمیل خود را وارد فرمائید.'; }//fname and email }//POST ?>
onsubmit="return confirm('آیا برای لغو اشتراک مطمئن هستید؟');" method="POST"> $list_1){?>


$list_1){?>
صحیح
خطا
راهنمای اشتراک
با اشتراک در این سرویس، از طریق ایمیل تان در جریان جشنواره های فروش و تخفیف برندها و مراکز معتبر قرار خواهید گرفت. بدینصورت دیگر هیچ فرصتی را از دست نخواهید داد و علاوه بر آن در قرعه کشی های خانومانه هم شرکت خواهید کرد!
جهت اشتراک کافی است موضوعات دلخواه تان را انتخاب و ایمیل تان را وارد نمایید، پس از ثبت نام یک ایمیل فعالسازی دریافت خواهید کرد که بدون تایید آن ثبت نام تان تکمیل نخواهد شد.
در نظر داشته باشید که ثبت نام در این سرویس رایگان است و در صورت تمایل می توانید اشتراک تان را لغو یا موضوعات انتخابی را بروزرسانی نمایید.
شرایط استفاده
با اشتراک در این سرویس یا دسترسی به ایمیل ها می پذیرید که شرایط مندرج را بطور کامل قبول کرده اید.
خدمات این بخش شامل تهیه و ارسال ایمیل (مربوط به جشنواره های فروش و حراج ها) بصورت موضوعی بوده و هدف از این اطلاع رسانی تامین نیازها و علایق مشترکین می باشد.
با اشتراک در هر یک از موضوعات، مجوز ارسال ایمیل با موضوعیت مربوطه را به ما خوهید داد و بعنوان مشترک متعهد می شوید که از ایمیل های ارائه شده با اهداف تجاری استفاده نمی کنید.
اطلاعات شما نزد خانومانه محفوظ بوده و صرفا برای اطلاع رسانی حراج ها از آن استفاده خواهد شد، در ضمن مشترکین (با استفاده از لینک انتهای ایمیل ها) قادرند اشتراک شان را لغو نموده و پس از آن ایمیلی از طرف خانومانه دریافت نخواهند کرد.
در نظر داشته باشید که شرایط موجود بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.
قرعه کشی و برندگان
به پاس اشتراک شما در این سرویس، بزودی و در هر فصل جوایز ویژه ای به قید قرعه تقدیم تان خواهد شد و اسامی برندگان از طریق سایت خانومانه اطلاع رسانی می گردد.
کاربرانی که تعداد بیش تری از ایمیل های خانومانه را باز می کنند از امتیاز و شانس بالاتری در قرعه کشی ها برخوردار خواهند بود.
برندگان
اعلام نشده
برنده اول
برندگان
اعلام نشده
برنده دوم
برندگان
اعلام نشده
برنده سوم
تبلیغات تبلیغات تبلیغات
اینستاگرام خانومانه تلگرام خانومانه تماس با خانومانه